Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Kapličky a kříže

V polích jsou dvě kapličky ve slohu lidového baroka. Ústní podání traduje, že byly postaveny při cestě, kudy procházeli sv. Cyril a Metoděj.

Kaplička v Malenách měla obrázek s výjevem nalezení Panny Marie Žarošské JosefemKaplička v Járu Němcem, kaplička „V járu“ měla obrázek sv. Cyrila a Metoděje. Před touto kaplí je zbytek smírčího kříže, jemuž lid obecně říkal „cyrilometodějský“. V paměti starých lidí se uchovalo, že před zrušením desátků se u kaple odevzdávaly vrchnosti hrozny.

Barokní kříž z pískovce byl postaven v roce 1757 u č. 192 (u Škrhákového). Kříž měl pravděpodobně nápis, dnes již zcela nečitelný: „K větší cti a slávě svatého kříže postavil Josef Buchlovský. Ten čas posvěcen farářem paterem Isidorem Englerem“. Na zadní straně je letopočet 1757 a bylo tam ještě vytesáno „Obnoven 1883 a 1901“.

Křiž při silnici od Žarošic se nazývá „Černý“. Je litinový s reliéfem Matky Boží pod křížem, má kamenný podstavec. Na litinové tabulce je nápis: „V Ježíši Kristu záchrana světa“.

Na městečku je pískovcový kříž s nápisem: „Věnovali občané 1899“.

03Za Archlebovem při cestě k Malénům je litinový kříž darovaný manžely Drozdovými. Tito manželé také darovali mramorový kříž u silnice do Ždánic. Byl však rozbitý a nyní má na mramorovém kvádru litinový kříž. Nápis: „Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen být Syn člověka, aby žádný kdo věří v něho nezahynul, ale měl život věčný“. Na zadní straně: „Josef Drozd s manželkou Alžbětou věnují k oslavě Boží 1882“.

Při silnici ke Kyjovu postavili pískovcový kříž rodiče Berkovi na památku zemřelého syna. Křiž má nápis: „Postůj zde a uvažuj, člověče, pro hříchy tvé krev nevinná teče“. Na zadní straně stojí: „Ke cti a chvále Boží věnovali tento sv. kříž manželé František a Johanna Berkovi z Archlebova L.P.1912“.

Kříž na „Dílech“ je litinový na kamenném podstavci s nápisem: „Věnovala Anežka Talianová L.P. 1856“.

Žulový kříž na „Odměrách“ byl znovu postaven po 2. světové válce. V roce 1994 byl přenesen k „Salaši“.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

Facebookové stránky organizací