Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Zvony

Z historie zvonů je známo, že jich na věži bývalo několik. Z nich se zachoval jen 01nejstarší zvon z roku 1558. Druhým známým zvonem je zvon darovaný kostelu knížetem Maxmiliánem III. z Lichtenštejna v roce 1690. Nesl český nápis: „TENTO ZWON GEST LIT POMOCI G.O.K.M.MAX.Z.LICHT.KE CTI SEBA.ROCHA A.D. 1690“. Když pukl, byl roku 1892 přelit. Třetí známý zvon zvoníval na sanktusové věžičce při pozdvihování. Měl nápis: „S.S.Fabiane a Sebestiane, orate pro nobis 1834“. Zvon byl roku 1892 přelit a nesl nápis: „Ke cti sv. Šebestiána a Rocha 1892“. Sanktusová věžka byla v roce 1844 odstraněna po události, kdy právě při zvonění pozdvihování do ní uhodil blesk, zabil zvoníka a poškodil vížku, střechu i římsku kostela. I když není zápisu, jen paměť starých farníků říká, že v době I. světové války byly odebrány zvony. Jedná se pravděpodobně o tyto dva, lité 1892.

02Po I. světové válce v roce 1922 byly pořízeny dva nové zvony (není o nich zápis), které v době protektorátu byly zase odebrány k válečným účelům. Památný zvon byl před blížící se frontou v roce 1945 zakopán do země, a tak uchráněn před možným zničením. Po válce byly zvony hledány v Praze a v Hamburku, ale již nalezeny nebyly. Tehdy si chtěli farníci opět pořídit nové zvony. Zasáhla však nepřízeň doby po únoru 1948. Teprve v roce1994 si farníci z Archlebova a Dražůvek pořídili nové zvony ke starému památnému zvonu z roku 1558.

Velkou štědrostí farníků byly pořízeny v roce 1994 tři nové zvony. Ulila je zvonařská dílna paní Marie Tomáškové-Dietrichové v Brodku u Přerova. Tóny zvonů navrhl s ohledem na dosavadní zvon Mgr. Petr Janda. Diecézní kampanolog z Brna. Výzdobu a reliéfy navrhl místí duchovní správce, výtvarně zpracovala Věra Kunčarová, akademická sochařka z Uherského brodu.

1. zvon váží 320 kg, má tón C

Nápis na horním okraji zvonu je latinský a v překladu zní: „Ke cti Boha všemohoucího a Divotvůrkyně žarošské – Archlebov A.D.1994“.

Reliéfy: Přední strana má Pannu Marii Žarošskou, po její pravé straně stojí sv. Bernard, zakladatel cisterciáckého řádu, jehož kněží působili v Archlebově, po levé straně klečí Josef Němec z Archlebova. Panna Maria má pod nohama znak cisterciáckého řádu. Na protější straně je v reliéfu Ukřižovaný s rukou Boha Otce a s Duchem svatým, znázorněným holubicí. Pod reliéfy je český nápis: „Stará Matko Boží Žarošská, zůstaň Matkou lidu svému“.

2. zvon váží 188,5 kg a má tón Es

Nápis na horním okraji je latinský a v překladu zní: „Ke cti sv. Cyrila a Metoděje a patronů Moravy – Archlebov – A.D. 1994“.

Reliéfy: Na přední straně jsou vyobrazeni sv. Cyril a Metoděj, po jejich pravé straně sv. Jan Sarkander a sv. Klement M. Dvořák, po levé straně sv. Anežka Česká a sv. Zdislava. Pod sv. bratřími je ve znaku moravská orlice. Na protější straně zvonu je portrét ctihodného sluhy Božího dr. Antonína Cyrila Stojana, který v Archlebově osobně byl a kázal. Pod reliéfy je český nápis: „Dědictví otců, víru cyrilometodějskou, zachovej nám, Pane“.

3. zvon váží 122,5 kg a má tón F

Na horním okraji je latinský nápis. V překladu zní: „Ke cti sv. Šebestiána, Rocha a Václava – Archlebov – A.D. 1994“.

Reliéfy: Na přední straně jsou vyobrazeni patroni Archlebova a kostela sv. Šebestián a Roch, pod nimi je ve znaku pečeť Archlebova. Na protější straně patron přifařených Dražůvek sv. Václav. Pod reliéfy je český nápis „Proste za naši farnost“ a „Nedej zahynouti nám ni budoucím“.

4. zvon není zvážen (jeho váha se odhaduje kolem 100 kg) a má tón Gis

Ulil jej v roce 1558 zvonař Filip Kovář z Vyškova. Má staročeský nápis: „MILVGTE SPRAVEDLNOST KTERZIZ SOVDITE ZEMI SMISLTE O PÁNOV BOHV 1558 FK“.

Nové zvony i památný starý zvon byly posvěceny v neděli 14. srpna 1994 strahovským opatem Michaelem Josefem Pojezdným za veliké účasti domácího i okolního.

Pro instalaci nových zvonů byla pořízena do věže i nová stolice, která nahradila starou červotočivou. Také byly probourány zčásti zazděné okenice, aby se hlas zvonů lépe nesl nad městečkem.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

Facebookové stránky organizací